Redegjørelse i forbindelse med åpenhetsloven 

Samfunnsansvar og åpenhetsloven 

VikingBad AS er en av de fremste leverandørene av synlig baderomsprodukter i det norske markedet og er den første leverandøren til faghandelen som leverer komplette og helhetlige løsninger med komplette baderomspakker. VikingBad er også en av de fremste leverandørene av utendørs massasjebad i Norge. Selskapet ble stiftet i 2003 og har forretningsadresse i Grimstad kommune. VikingBad er en norskeid totalleverandør av baderomsprodukter inkludert fliser, og er gjennom konsernet en betydelig utvikler og designer av funksjonelle enkeltprodukter og komplette baderomspakker i definerte stilarter. Selskapet og konsernets hovedprioritet er kontinuerlig og dynamisk videreutvikling og design av nye produkter, konsepter og løsninger, som gjør at VikingBad alltid vil tilby et svært nyskapende produktsortiment med en unik stor bredde i tydelige stilretninger og en betydelig dynamikk i løsningene for våre kunder (fagbransjen).

Selskapet leverer videre helhetlige baderomsløsninger med innovative, funksjonelle kvalitetsprodukter med moderne design til konsumentvennlige priser. Leveringene skjer med effektive logistiske løsninger til fagmannen som sikrer konsumenten faglig gode, solide, helhetlige og bærekraftige baderomsløsninger som varer, til forbrukervennlige betingelser ferdig installert. Selskapet har i en årrekke jobbet for en sunn, etisk og korrekt vekst i markedet, basert på verdier vi alltid har kunnet stått inne for. VikingBad har igjennom mange år tatt sitt samfunnsansvar alvorlig. Dette innebærer at våre nye og eksisterende leverandører strukturert og systematisk har blitt og blir besøkt og evaluert av både VikingBads egne ressurser og/eller av profesjonelle sertifiserte 3. parts inspektører. Vi legger stor vekt på langsiktige leverandørrelasjoner og kontinuerlig forbedring med tanke på våre produkter, så vel som miljø, arbeidsforhold og flere andre faktorer. Dersom selskapet avdekker noe som ikke er i henhold til selskapets retningslinjer, blir det opprettet avvik. Avvikene blir tatt systematisk tak i, hvor leverandørene får anledning til å rette påpekte avvik. Dersom avvik(ene) er av alvorlig karakter og/eller avvik(ene) ikke blir korrigert innen frister, vil selskapet velge å ikke inngå samarbeid eller avvikle samarbeidet, da dette er å anse som et avtalebrudd.

Dette også uavhengig av om leverandørene eventuelt kan ha eller har solid produksjon, produktkvalitet og de rimeligste prisbetingelser. Selskapet skal alltid bestrebe og søke å finne løsninger for å korrigere avvik, slik at selskapet direkte og/eller indirekte er en konkret bidragsyter til å skape kontinuerlig forbedring i vår verdikjede. Vår verdiskapning og felles utvikling skal sikre sunne verdier og grunnleggende respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vår innkjøps- og leverandørstrategi er bygget opp rundt flere av FNs Bærkraftsmål, og målet om å til enhver tid etterleve innholdet i  Åpenhetslovens og OECDs retningslinjer om aktsomhetsvurdering

VikingBad organisasjon og kommunikasjonsstruktur 

VikingBad AS er et aksjeselskap eid av VikingBad Holding AS. Vår overordnede organisasjonsstruktur er som følger:

Arbeidet rundt vårt samfunnsengasjement og fokus på menneskerettigheter i alle ledd av vår virksomhet, samt våre prosedyrer, rutiner og ansvar for aktsomhetsvurdering, er forankret i styret og ledergruppen gjennom deres arbeide over flere år. Vårt arbeid i forbindelse med åpenhetsloven er delegert til selskapets sourcing- og innkjøpsavdeling. Disse følger opp, kontrollerer, påvirker og korrigerer alle prosesser i leverandørkjeden. Her blir eventuelle avvik identifisert, satt i system og fulgt opp for korrigering og forbedring. I VikingBad, har ledere en plikt og hovedansvaret for opplæring, informasjon og distribusjon internt og utad. Retningslinjer for å ivareta menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i egen virksomhet er over tid blitt behandlet i styret og forankret i selskapets etiske retningslinjer og HMS-håndbok. HR avdelingen har overordnet HMS ansvar, men alle ansatte har ansvar for å lese og etterleve HMS som til enhver tid er tilgjengelig i selskapets HMS-håndbok. VikingBad har interne varslingssystemer for varsling og klager, samt har opprettet egen mailadresse for eksterne leverandører, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser, inklusive deres ansatte, som da kan sende klager og varsel til transparency@vikingbad.no.
 

Viktigste innsatsfaktor / råvarer og geografi. 

Som leverandør av helhetlige baderomsløsninger, inkludert fliser og utendørs massasjebad, har VikingBad en omfattende verdikjede med leverandører i Europa, Asia og Amerika. I den forbindelse, har vi et særlig fokus på kvalitetssikring av våre leverandører og samarbeidspartnere. Dette omfatter ikke bare produktets kvalitet og leverandørenes produksjons- og leveringsevne, men også miljø, menneskerettigheter og arbeidsforhold hos leverandørene. Mer enn halvparten av våre leverandører ligger i dag i Asia, hvor selskapet har brukt og bruker mye tid på å kvalitetssikre og å utvikle leverandørene til å levere fullgode og etisk forsvarlige produkter primært til det norske markedet. VikingBad skal igjennom sitt arbeid være en stor påvirker og bidragsyter til kontinuerlig forbedring i verdikjeden. De viktigste råvarene til våre produkter inkluderer glass, aluminium, stål, messing, keramikk, akryl, og andre plastprodukter. Produktene er i all hovedsak utviklet og designet av VikingBad, produsert hos utvalgt leverandør, og tatt inn til vårt lager i Grimstad for videresalg til våre kunder i Norge og Nord-Europa. 
 

Sertifisering, kvalitetsstyring og oppfølging: 

Gjennom vårt leverandøroppfølgingssystem er det verifisert at alle vesentlige leverandører har ISO9001 eller tilsvarende kvalitets- og ledelsessystemer. Videre har mange av våre største leverandører ISO14001 miljøsertifisering. I inneværende periode har leverandører som står for omkring 90 % av vår innkjøpsverdi, gjennomført en evaluering knyttet til samfunnsansvar. Våre leverandører har blitt besøkt og evaluert av VikingBads egne ressurser og/eller profesjonelle sertifiserte 3. parts inspektører. Konkret dreier dette seg om Social Compliance sertifisering som SMETA/SEDEX, BSCI revisjon eller tilsvarende. VikingBad Supplier Code of Conduct ble vedtatt av selskapets styre i 2019, og har siden blitt iverksatt og godkjent hos våre leverandører. Det er et absolutt krav at alle nye leverandører må godkjenne, bekrefte å ha lest og forstått og signere denne. Våre leverandører forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, og i sin tur kreve tilsvarende fra sine underleverandører. 
 
I tråd med VikingBads strategiske plattform og verdier, herunder å vise omsorg, tar VikingBad sitt samfunnsansvar alvorlig. Dette omfatter at vi har innlemmet vårt sosiale ansvar og miljøfokus inn i vår daglige drift, og i forhold til alle våre interessenter. Vi legger til grunn at vårt samfunnsansvar skal gå betydelig lengre enn hva norsk lov krever – nettopp fordi samfunnsansvar generelt – er en del av vårt verdigrunnlag. Som konsekvens av dette har VikingBad også, på frivillig basis, gjennom flere år gitt omfattende bidrag til sosiale og samfunnsnyttige organisasjoner; både nasjonalt og internasjonalt. 
 

VikingBads prosess for aktsomhetsvurdering består av 5 steg: 

1. Kartlegging av risiko for negative konsekvenser 

Vi har i arbeidet med aktsomhetsvurderinger valgt å ha et spesielt fokus på Asia, da den største delen av vårt innkjøpsvolum kommer herfra, og erfaring tilsier at det er relativt høyere risiko i denne region enn andre. Våre leverandørland er evaluert for risiko basert på CountryRisk.io   

 

2. Vurdering og prioritering av risiko 

Som et ledd i vår aktsomhetsvurdering ser vi at det er størst risiko i henhold til åpenhetsloven og våre retningslinjer for etisk handel (VikingBad Supplier Code of Conduct), menneskerettigheter og arbeidsforhold hos våre leverandører i Asia.  I inneværende periode har vårt hovedfokus med tanke på aktsomhetsvurderinger derfor vært knyttet til oppfølging av eksisterende leverandører, samt vurdering av nye leverandører i denne regionen. I 2022 og så langt i 2023 har VikingBad selv besøkt over 90 % av sine asiatiske leverandører. Det er en policy i vårt sourcing- og innkjøpsarbeid at alle større leverandører skal besøkes med jevne mellomrom. Dette for å videreutvikle samarbeidet generelt, men også for å påvirke det kontinuerlige forbedringsarbeidet hva angår alle aspekter ved det enkelte samarbeid.
 
VikingBad har utviklet en kontinuerlig prosess som er satt i system, hvor vi kartlegger og prioriterer risikoområder hos våre leverandører. Vi jobber oss fra høyest prioritet, til lavest, slik at vi tidligst mulig kan redusere betydelige risikoer i inngående verdikjede, samt raskt påvirke til kontinuerlig forbedring.   

 3. Utvikling av tiltak for å stanse, forebygge og begrense risiko 

VikingBad har etablert formaliserte rutiner for utvelgelse og utvikling av nye leverandører, hvor blant annet Code of Conduct og kvalitetssikring er en del av kontrakts- og samarbeidsgrunnlaget.  Som en del av vårt særskilte fokus på leverandører i Asia har vi i 2022 og så langt i 2023 utført både egne besøk, og/eller Social Compliance Audits utført av profesjonelle sertifiserte 3. parts inspektører for de viktigste og største leverandørene, som står for godt over 95 % av innkjøpsvolum fra denne region, med kriterier for korreksjoner der avvik har blitt avdekket. I tillegg har disse også signert oppdaterte versjoner av Code of Conduct, som er blitt nøye gjennomgått mellom partene. Som del av tiltakene for å stanse, forebygge og begrense risiko hos samarbeidspartnere i leverandørkjeden, følger VikingBad med på disse, og hjelper til med opplæring for ansatte, slik at oppgaver korrekt kan utføres, HMS ivaretas, og risiko for skader og konsekvenser minimeres.
 

4. Implementering og oppfølging av tiltak 

Der VikingBad har avdekket mangler og avvik hos leverandører eller samarbeidspartnere, har vi en aktiv kommunikasjon med disse, og følger opp at tiltak for korrigering blir gjennomført innenfor avtalte tidsrom. VikingBad har prosedyrer for regelmessig oppfølging av leverandører opp mot vår Code of Conduct/etiske retningslinjer. 
For inneværende år har VikingBad et mål om: 

 • Fullføre utviklingen av, og implementere vårt eget digitale verktøy for leverandørdialog og systematisk oppfølging.  
 • Utvikle og implementere flere målepunkter for bærekraftighet i vare- og tjenesteutvalget i vår digitale løsning for leverandørdialog. 
 • Blant de leverandører som i Social Compliance Audit har fått påvist negative risiko/avvik innenfor arbeidsforhold og/eller menneskerettigheter som må korrigeres, skal 100 % av disse ha korrigert eller påbegynt prosess for forbedring.  
   

5. Rapportering 

I de tilfeller hvor VikingBad avdekker avvik fra vår Code of Conduct eller nasjonal lovgivning i henhold til arbeidsforhold, miljø eller andre forhold av betydning, krever VikingBad, etter en risikovurdering, at samarbeidspartnere i leverandørkjeden utarbeider en handlingsplan for korrigering av avviket, og deler denne med VikingBad. Handlingsplanen må ha beskrivelse av avviket, samt hvordan avviket skal håndteres, herunder tidsramme for korrigering. Samarbeidspartner vil deretter bli fulgt opp direkte av VikingBads representant, og/eller via profesjonelle sertifiserte 3. parts inspektører/representant. Som hovedregel skal VikingBad bidra ved å aktivt påvirke kontinuerlig forbedring i verdikjeden. Dersom en samarbeidspartner ikke korrigerer alvorlige avvik i henhold til avtale eller pålegg, vil dette være grunnlag for oppsigelse av kontrakt/samarbeidsavtale. 

Vi bruker Forbrukertilsynets eksempler på vesentlig negative konsekvenser som mal/definisjon i denne rapporten:
 

 • Ødeleggelse eller forstyrrelse av urfolksområder
 • Tvangsarbeid
 • Sosial dumping
 • Risiko for arbeideres liv og helse
 • Barnearbeid
 • Seksuell trakassering
 • Diskriminering
 • Brudd på retten til personvern og privatliv
 • Lønn det ikke går an å leve av
 • Manglende rett til organisering og kollektiv lønnsforhandling

Avdekkede konsekvenser

I våre aktsomhetsvurderinger i 2022, og så langt i 2023, har vi som nevnt hatt et sterkt fokus på leverandører i Asia. Gjennom våre leverandørers selvevalueringer, VikingBad sine egne leverandørbesøk og evalueringer, samt 3. parts Social Compliance Audits, har det ikke blitt avdekket tilfeller av svært alvorlige forhold som barnearbeid, tvangsarbeide, sosial dumping, seksuell trakassering og diskriminering. Det har heller ikke blitt avdekket vesentlig risiko for slike negative konsekvenser, men noen tilfeller av risiko med mindre konsekvenser.

Risiko med mindre konsekvenser som er avdekket:

Et tema som går igjen blant produsenter i Asia er korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr med påfølgende risiko for arbeideres liv og helse med tanke på langtidskonsekvenser. Dette inkluderer bl.a. bruk av hørselvern, beskyttelsesbriller, samt munnbind ved støvete arbeidsstasjoner. Gjennom samtaler med fabrikkledelse og utvalgte arbeidere, avdekkes det at mange arbeidere dessverre oppfatter slikt utstyr som unødvendig og ubehagelig i bruk til tross for at alle arbeidsgiverne har hatt utstyret tilgjengelig og tilbudet dette til sine ansatte. I enkelte tilfeller kan arbeidsgiver ha vært vel ivrig i å sette opp skilt med krav om bruk av beskyttelsesutstyr i sine lokaler, men det typiske er at de ansatte ikke ønsker å følge opp arbeidsgivers krav til slikt utstyr på grunn av manglende forståelse, ukomfortabelt utstyr eller manglende oppfølging av pålegg fra overordnede. Ved fabrikkbesøk har VikingBad tatt opp disse utfordringene med fabrikkledelsen. Man har da bedt om styrket internopplæring omkring dette, foreslått alternativt beskyttelses utstyr og diskutert oppfølgingsrutiner. 

Et annet forhold man har avdekket er at enkelte leverandører ved enkelte tilfeller har benyttet uforholdsmessig lang arbeidstid. Dette kan være lange arbeidsdager og/eller at man ikke alltid har hatt fri en dag i uken slik lokale regler for overtid forutsetter. Gjennom dialog med arbeidsgiver, tilfeldig utvalgte ansatte samt lønnsutregninger ser man at dette til tider forekommer der ansatte har akkordlønn og høyt arbeidsvolum. Etter hva man har kunnet finne ut av, har arbeidsgiver alltid utbetalt pålagt overtidsbetaling i tillegg til akkordlønn når slikt har forekommet. Gjennom dialog med ansatte fremkommer det at slike muligheter for overtidsjobbing i deres øyne er attraktivt og frivillig fra gang til gang. Dette dreier seg om arbeidere med et uttalt ønske om å jobbe så mye som mulig. VikingBad har i slike tilfeller diskutert dette med arbeidsgiveren og sett på hva som kan gjøres for å redusere dette gjennom produksjonsplanlegging og eventuelt jobbrotasjon der det er mulig. Man har også sjekket at de ansatte regelmessig får helsesjekk og alltid påtatt seg overtid på frivillig basis. 

Ved noen tilfeller har man sett mangelfull merking av nødutganger med grønne skilt over dørene. Dette kan medføre en risiko for bedriftens ansatte i tilfeller av alvorlige ulykker der slike nødutganger for eksempel er utfordrende å finne på grunn av røyk eller annet.

Hos et begrenset antall leverandører har man funnet paller eller annet midlertidig lagret foran et av fabrikkens brannslukningsapparater. Dette er ikke i henhold til korrekte HMS normer og kan medføre risiko for leverandørens ansatte i tilfelle av brann. 

Ved et tilfelle var en av to nødutganger fra et lokale låst, og i et annet tilfelle var en rømningsvei blokkert av en trillebår. 

Implementeringen av utbedrings- og oppfølgingstiltak for ovennevnte forhold er og vil fortsatt bli fulgt opp av VikingBad sin innkjøpsavdeling i løpet av 2023.
 

For spørsmål i tilknytning til Åpenhetsloven, ta kontakt med Per Torjussen, Leder for Salg og Marked, på e-post: per@vikingbad.no
 

Godkjent og signert av styret i VikingBad AS, Grimstad, 29. juni 2023

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.